Põhimäärus

 

 

 

MÄÄRUS

 

 

Valga                                                                                                30. oktoober 2015 nr 36

 

 

Valga Sport põhimäärus

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 34 alusel

 

1. peatükk

Üldsätted

 

§ 1. Nimetus ja asukoht

 1. Asutuse nimetus on Valga Sport (edaspidi Spordikeskus).

 

 1. Spordikeskus on Valga Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) hallatav asutus.

 

 1. Spordikeskuse postiaadress on Kungla tänav 31a, Valga linn, sihtnumber 68204.

 

§ 2. Haldusala

 1. Spordikeskuse tegevust juhendab ja koordineerib Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet.

 

 1. Spordikeskus lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, Valga Linnavolikogu

(edaspidi Volikogu) ja Linnavalitsuse õigusaktidest, Eesti Vabariigi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

 

§ 3. Sümboolika

(1)   Spordikeskusel on oma koduleht, pitsat ja sümboolika.

(2)   Spordikeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab Spordikeskuse juhataja kooskõlastades selle eelnevalt Linnavalitsusega.

2. peatükk

Tegevus ja ülesanded

 

§ 4. Tegevuse eesmärk ja ülesanded

 1. Spordikeskuse tegevuse eesmärk on spordirajatiste haldamine ja arendamine eesmärgiga

tagada aastaringselt igas vanuses Valga elanikele ja külalistele võimalused kehalise ja vaimse vormi saavutamiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, sportlikuks eneseteostuseks ning vaatemängulise spordielamuse saavutamiseks.

 

(2)   Seatud eesmärkide saavutamiseks täidab spordikeskus järgmisi ülesanded:

1)    valitseb ja arendab tema bilansis olevat või tema kasutusse antud vara;

2) korraldab terviseliikumise- ja aktiivse puhkuse teenust, spordi-, meelelahutus- ja heategevusüritusi ning osutab nende korraldamisega seotud teenuseid;

3)  kogub ja edastab Valga elanikkonnale informatsiooni Valga spordibaaside kasutamise ja spordisündmuste toimumise kohta.

 

(3)   Spordikeskusel on õigus tegelda sporditöö kvaliteedi tõstmiseks ja tegevuse laiendamiseks

       projektitööga.

 

3. peatükk

Juhtimine

 

§ 5. Juhtimine

 1. Spordikeskuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse Linnavalitsus ja kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea või tema volitatud isik.

 

(2)   Juhatajale määrab töötasu, lisatasud, preemiad ja ühekordsed toetused Linnavalitsus.

(3)   Juhataja ülesanne on tagada Spordikeskusele pandud ülesannete ja kohustuste õiguspärane ning otstarbekas täitmine.

(4)   Spordikeskuse juhataja:

1)    tagab Spordikeskuse põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust Spordikeskuse arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;

2)    on Spordikeskuse seaduslik esindaja, korraldab Spordikeskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;

3)    tagab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;

4)    valitseb Spordikeskuse vara Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras;

5)    töötab välja ja kinnitab Spordikeskuse töökorralduse reeglid, töökaitsealased juhendid ja hädaolukorra plaani;

6)    kinnitab Spordikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu, tegevusplaanid, töötasustamise süsteemi ja palgad;

7)    kinnitab töötajate ametijuhendid;

8)    sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Spordikeskuse töötajatega;

9)    esitab eelarve projekti Linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;

10) täidab töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevaid nõudeid;

11)  annab Spordikeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja teeb korraldusi Spordikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks.

 

(5)   Juhataja äraolekul asendab teda linnapea poolt määratud isik.

§ 6. Hoolekogu

 1. Spordikeskuse tegevuse põhisuundade kavandamiseks, töö paremaks korraldamiseks ja

tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab Linnavalitsus maksimaalselt viieliikmelise hoolekogu.

 

 1. Hoolekogu koosseisu ja töökorra kinnitab Linnavalitsus, nimetades hoolekogu esimehe ja

liikmed. Esimees kutsub hoolekogu kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas.

 

 1.   Hoolekogu töövormiks on koosolek. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on             vähemalt kolm liiget, sealhulgas esimees või aseesimees.

 

§ 7. Töötajad

 1. Spordikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab juhataja kooskõlastatult Linnavalitsusega.

 

(2)   Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega, töökorralduse reeglitega, töötajate ametijuhendite, töölepingute ning teiste töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 

(3)   Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab juhataja.

(4)   Töötajatel on õigus esitada juhatajale ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.

 

4. peatükk

Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

 

§ 8. Eelarve ja raamatupidamine

 1. Spordikeskusel on oma eelarve, mis on linnaeelarve üheks osaks ja milles kajastatakse kõik

       tulud ja kulud.

 

 1. Spordikeskuse raamatupidamist korraldab Linnavalitsuse rahandusamet vastavalt

       Linnavalitsuse raamatupidamise sise - eeskirjadele.

 

§ 9. Vara

 1. Spordikeskuse kasutuses oleva vara moodustab tema bilansis olev vara, mis on temale

Linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliselt valitsemiseks antud (maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara).

 

 1. Spordikeskus valitseb linnavara Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

 

§ 10. Kulud ja tulud

 1. Spordikeskuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

 

 1.   Spordikeskuse tuludeks on:

1)    eraldised linnaeelarvest;

2)    laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;

3)    põhitegevusega seotud tasulised teenused;

4)    annetused füüsiliselt- ja juriidilistelt isikutelt;

5)    muud seadusega lubatud laekumised.

 

 1. Spordikeskus võib osutada tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab Linnavalitsus.

 

§ 11. Järelevalve ja aruandlus

 1. Spordikeskusele pandud ülesannete täitmist kontrollib Linnavalitsus.

 

 1. Järelevalvet Spordikeskuse ja selle juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle

       teostab Linnavalitsus.

 

 1. Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktides ettenähtud korras ja

       tähtaegadel.

 

5. peatükk

Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 

 

§ 12. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 1. Spordikeskuse tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Volikogu

       otsusel.

 

 1. Spordikeskuse tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud juhtudel.

 

6. peatükk

Rakendussätted

 

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016 a.

 

 

 

 

Ivar Unt

Esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärakirjad:                               1. Valga Linnavalitsus

2. Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet

3. Riigi Teataja